2. juli 2018: Dommen fra det permanente folketribunal om Tyrkiet og kurderne, afholdt i Paris i marts

Altiero Spinelli rummet i Europarådets bygning i Bruxelles d. 24 maj, umiddelbart før afsigelsen af dommen fra det internationale tribunal om Tyrkiet og kurderne, der blev afholdt i Paris 15-16 marts 2018 (foto: Jesper Brandt)

Dommen fra det permanente folketribunal om Tyrkiet og kurderne, der blev arrangeret i Paris i marts 2018 af 4 internationale menneskerettighedsorganisationer (se 8. april 2018: Internationalt Tribunal behandler tyrkiske krigsforbrydelser og statsterror rettet mod kurderne) er nu afsagt og blev offentliggjort ved et møde i Europaparlamentets bygning i Bruxelles d. 24 maj.

En resolution, der gennemgik de vigtigste dele af dommen blev fremlagt, efterfulgt af en række anbefalinger:

”Vi, der har skrevet under på denne resolution, opfordrer alle regeringer, parlamenter, internationale organisationer og andre relevante forsamlinger til at beskæftige sig med den dom, der er afsagt d. 24 maj, 2018 i Bruxelles, Belgien af ”the Permanent Peoples’ Tribunal (PPT)” under tribunalet retssag om ”Påståede krænkelser af internationale love og internationale menneskerettighedslovgivninger fra den tyrkiske republik  og dens repræsentanters side i deres forhold til det kurdiske folk og dets organisationer”.

Tribunalet var sammensat af 7 dommmere, herunder professorer i international ret, jurister, der har været placeret på de højeste juridiske poster i deres  hjemlande, en tidligere vice-generalsekretær i de Forenede Nationer og en højt respekteret journalist. De hørte på vidneudsagn, læste utallige dokumenter og forhørte vidner i løbet af 2 dage fra d. 15-16 marts 2018.

Det permanente folketribunal (PPT)s beslutning indeholder vigtige resultater og anbefalinger, som kan tjene som vejledning for alle relevante internationale forsamlinger og institutioner.

  • PPT finder den tyrkiske stat ansvarlig for at nægte det kurdiske folk deres ret til selv-bestemmelse, for dens benægtelse af det kurdiske folks identitet og tilstedeværelse, og for undertrykkelse af dets deltagelse i det politiske, økonomiske og kulturelle liv i landet. Alle disse rettigheder er officielt tolket som en trussel mod den tyrkiske stats autoritet. PPT har fundet frem til, at fornægtelsen af retten til selv-bestemmelse er hovedårsagen til den væbnede konflikt mellem kurderne og Tyrkiet.
  • PPT fandt frem til, at den væbnede konfrontation mellem Tyrkiet og Kurderne havde karakter af en ikke-international væbnet konflikt, der reguleres af international menneskerettighedslovgivning. PPT afviste den tyrkiske stats karakteristik af konflikten som en sag om terrorisme, der skal reguleres gennem antiterrorlovgivning.
  • PPT fandt den tyrkiske stat, den tyrkiske præsident Recep Tayip Erdoǧan og lederen af de militære operationer mod kurdiske byer mellem d. 1. juni 2015 og 1 januar 2017, General Adem Huduti, skyldige i at begå krigsforbrydelser i denne periode. PPT fandt, at Præsident Erdoǧan var ansvarlig for tilskyndelse til og legitimering af vilkårlig vold ude af proportioner både mod de bevæbnede kurdiske krigere og den civile befolkning, ved rutinemæssigt og vilkårligt at karakterisere de kurdere, der lever i konfliktområderne samt deres repræsentanter som ”terrorister”.
  • PTT fandt også den tyrkiske stat skyldig i statsforbrydelser – herunder målrettede snigmord, ikke-retslige likvideringer og påtvungne forsvindinger – der er begået af forskellige grene af statens sikkerhedsstyrker og efterretningstjenester, både i Tyrkiet og i udlandet, i særlig grad i Frankrig.

For at kunne handle ud fra disse domsafsigelser har PPT udformet en række anbefalinger for tilbagetrækkelsen af alle tyrkiske tropper fra Syrien og  en afslutning på alle militære operationer, der er gennemført af den tyrkiske hær i Syrien, for genopbygning af retsvæsnet, løsladelse af fortsat internerede dommere, journalister, lærere etc. , genoprettelse af presse- og informationsfriheden, afslutning på undtagelsestilstanden og en gennemført implementering af den europæiske menneskerettighedskonvention.

Endelig anbefaler PPT en øjeblikkelig genoptagelse af fredsforhandlingerne i en god atmosfære samt et generelt amnesti, der skal sættes i værk samtidigt med afslutningen af fredsaftalen.

Vi, der har skrevet under på denne dom, vil udtrykke vores fuldstændige enighed om disse  konklusioner og anbefalinger, som viser den eneste vej til løsning af denne langvarige konflikt og  den fulde realisering af rettighederne for alle mennesker i Tyrkiet. Der er ingen alternativer til den vej, der er vist i denne resolution.

Vi opfordrer alle relevante aktører til omgående handling i overensstemmelse med konklusionerne og anbefalingerne fra Folkeslagenes Permanente Tribunal.

Det er ikke bare et moralsk ansvar, men også en bindende juridisk forpligtigelse for alle stater. Den fælles artikel 2 i FN pagten fra 1966 fastslår at ”Staterne bag denne pagt, …, skal fremme realiseringen af retten til selv-bestemmelse, og skal respektere den ret, i overensstemmelse med bestemmelserne i De Forenede Nationers charter”.

Det er nøglen til konfliktens løsning at skabe betingelser for, at det kurdiske folk fuldt ud kan deltage i bestemmelsen over deres politiske status, frit kan forfølge deres økonomiske, sociale og kulturelle udvikling, og frit kan bestemme over deres naturlige rigdom og ressourcer.

At anerkende konflikten som en ikke-international væbnet konflikt, der reguleres gennem international menneskerettighedslovgivning er i overensstemmelse med international lov og vil hjælpe parterne med at lede efter en forhandlingsløsning. Andre konflikter er i mange tilfælde blevet løst på denne måde. Derfor bør staterne afvise den kontraproduktive og diskriminerende tilgang til den kurdiske part i konflikten gennem antiterror lovgivning.

Derudover er staterne, på grundlag af de relevante paragraffer i hver af de 4 Geneve konventioner (hhv. Art. 49, 50, 129 og 146) forpligtet til at efterspore påståede lovovertrædere, der er mistænkt for at have begået krigsforbrydelser ’uafhængigt af deres nationalitet’, og enten bringe dem for deres eget lands domstole, eller udlevere dem til en domstol i et andet land, der har tilsluttet sig geneve konventionerne. Straffrihed er en svøbe og en permanent opmuntring for kriminelle. Straffrihed ødelægger samfund og udgør en trussel ikke blot mod fundamentale rettigheder i det land, hvor forbrydelsen er begået, men også mod den internationale stabilitet.

Domstolens anbefalinger omfatter følgende 5 punkter, hvis begrundelser er uddybet på ’Permanent Peoples’ Tribunal on Turkey and Kurds’ s hjemmeside: http://tribunal-turkey-kurds.org/index.php/the-verdict-2/:

  1. Tyrkiet skal straks afslutte alle militære operationer, som dets hær har gennemført i Syrien, og skal trække deres tropper tilbage bag deres nationale grænser.
  2. Tyrkiet er forpligtet til at undersøge og straffe de ansvarlige personer for de krigsforbrydelser, som Folkeslagenes Permanente Tribunal har konstateret har fundet sted i det sydøstlige Anatolien i perioden fra 1. juni 2015 til 31 januar 2017.
  3. Tyrkiet skal genskabe lov og orden, løslade dommere og journalister, der stadig er fængslet, genskabe de rettigheder for lærere og advokater (dommere og sagførere) der er trådt tilbage siden juli 2016, genskabe presse og informationsfriheden, afslutte undtagelsestilstanden, og fuldstændigt gennemføre den europæiske menneskerettighedskonvention.
  4. Efter forudgående at have erklæret en total våbenstilstand, skal Tyrkiet genoptage forhandlinger om en fredelig løsning på konflikten – der blev afbrudt d. 30. oktober 2014 – og afslutte forhandlingerne indenfor en rimelig tidsramme.
  5. Ved afslutningen på fredsaftalen skal der udstedes et amnesti for forbrydelser begået af alle parter under konflikten, og alle politiske fanger, der fortsat er tilbageholdt, skal løslades.

Det konkluderes, at den tragedie, der hærger Sydøst-Anatolien og som medfører utallige lidelser for det kurdiske folk, ikke er et resultat af en skæbne, der ikke kan undgås. Den er et produkt af de samme fejltagelser, der – belastet op gennem tiden af en utroligt dogmatisk nationalisme – i sin tid fremprovokerede det armenske folkemord.

Det tyrkiske og kurdiske folk kan undgå denne skæbne ved helt at ændre denne politik og fjerne dens rødder. Hvor der idag gennemføres fatale ritualer af fjentlighed og fornægtelse, kan der i morgen vise sig en genopbygning og opblomstring af retfærdighed, vendskab og fred.

Kilder:

Permanent Peoples’ Tribunal on Turkey and Kurds. 15-16 March 2018. Bourse du Travail – Paris. 180 pp,

Verdict of the permanent peoples’ tribunal on Turkey and kurds. Bruxelles. 24th of May 2018. 27 pp.  www.tribunal-turkey-kurds.org