21. december 2018: Universitetsreform i Nordsyrien – højere uddannelse er blevet en politisk kampplads

Uddannelsessystemet i Syrien har i nyere tid generelt været godt, især sammenlignet med situationen i andre dele af mellemøsten. Men ikke alle grupper og alle områder har fået del i denne udvikling. Det er især gået ud over de kurdiske områder i det nordøstligste Syrien. Det syriske regime har i praksis udelukket ungdommen i disse områder fra de højere uddannelser. Forbuddet mod undervisning på kurdisk har været en hæmsko, og de, der ville studere var nødt til at tage til Aleppo eller Damaskus. For pigerne havde det den konsekvens, at de ikke kunne komme til at studere, fordi familien ikke ville tillade dem at rejse mellem de to områder. Samtidigt var undervisningen meget autoritær og underlagt en stram statslig kontrol af studieplaner, der også tjente som styringsinstrument i opbygningen af et loyalt byrokrati omkring regimet.

Grundskolen har hidtil haft størst opmærksomhed

Da revolutionen i Rojava  startede for 5 år siden, var et af målene for den demokratiske kamp at sikre en mere lige tilgang til uddannelsesmulighederne for kurdere og andre etniske mindretal. Udannelsesniveauet blandt disse grupper var generelt lavt, og basalt set knyttet til forbuddet mod undervisning på deres modersmål. I starten var det især forbedringer af grundskolesystemet, og især muligheden for at kunne modtage undervisning på sit modersmålet, der stod i centrum, men de højere uddannelser måtte vente. For 3 år siden fandtes der ikke noget universitet i de kurdiske dele af Syrien og mulighederne for at få en videregående uddannelse blandt syriske kurdere var derfor minimal.

Mesopotamiens Samfundsvidenskabelige Akademi

Dog blev der allerede i efteråret 2014 etableret et ” Mesopotamiens Samfundsvidenskabelige Akademi” i Qamishlo, hvor der i samarbejde med bl.a. det franske universitet Paris 8, blev etableret en videregående uddannelse indenfor historie og sociologi, med undervisning fortrinsvis på kurdisk.

I foråret 2016 blev 49 studerende over 3 semestre uddannet i historie og sociologi på Mesopotamian Social Sciences Academy i Qamishlo, fortrinsvis på kurdisk

I foråret 2016 blev der uddannet 49 kandidater fra akademiet, der havde studeret i et år med 3 semestre, hver på 3-4 måneder. Det ser dog ud som om akademiet fra efteråret 2017 har måttet indstille sine aktiviteter – eller måske reelt er opslugt i tilknytning til etableringen af Rojava-universitetet i Qamishlo.

Trods vanskeligheder er situationen i dag markant anderledes:

Afrin Universitet

I juli 2015 begyndte man at optage studerende ved et nyt universitet i den kurdiske Afrin kanton.

Indgangen til Afrin Universitet. Billedet er taget 14 dage før den tyrkiske invasion, der hurtigt lukkede universitetet

Der blev hurtigt ansat 22 universitetslærere samt 6 laboranter. Universitetet havde 4 fakulteter med  6 institutter indenfor lægevidenskab, landmåling, musik, teater, forvaltning og kurdisk sprog, hvor der blev undervist i medicin, litteratur, medievidenskab, ingeniørvidenskab, og økonomi. I vinteren 2017-18 var der op mod 850 studerende. Før den tyrkiske invasion i januar 2018 var den økonomiske udvikling i Afrin Kantonen meget positiv, og det påvirkede også de sociale og økonomiske muligheder for at kunne påbegynde en videregående uddannelse. Manglende erfaringer og meget begrænsede muligheder for at finde kvalificerede forskere og undervisere til universitetet vanskeliggjorde dog tydeligvis opbygningen.

Rojava Universitet i Qamishlo

Året efter, i 2016 indviedes Rojava Universitet i Qamishlo med uddannelser indenfor lægevidenskab, ingeniørvidenskab (olie-, og petrokemi), , naturvidenskab, kunst, humaniora og pædagogik samt kurdisk litteratur.

Rojava universitets fakultet for studier i kurdisk litteratur, Qamishlo

Der blev indledt et samarbejde med med Paris 8 Universitetet i Saint-Denis, Frankrig. Selv om man begyndte optaget af studerende i august 2016, blev universitetet dog reelt ikke  ikke formelt åbnet før i november. Der var kun 15 ansatte universitetslærere, hovedsageligt fra Kobane kantonen. Det antal blev dog året efter næsten fordoblet.  I oktober 2017, universitetets andet år, startede 720 nye studerende indenfor kunst, jineologi (kvindeforskning), petrokemi, landbrug, pædagogik, med kurser både på kurdisk, arabisk og engelsk. Staben af akademiske og administrative medarbejdere steg til 127. Undervisningen knyttet til petrokemi-uddannelsen finder sted 60 km øst for Qamishli, i byen Rumeilan, tæt på Girkê Legê/Derek, der rummer Nordøst-syriens olieproducerende område.

Der er ikke nogen studieafgift ved universitetet, hvis budget dækkes af den regionale forvaltning, idet man dog på længere sigt forventer selv at kunne dække udgifterne gennem indtægter fra olie, landbrug og betaling for tjenesteydelser. Et af de studier, der har givet international genklang, har været studiet i jineologi, kvindeforskning, hvor ca. 20 studerenjde har været indskrevet i 2017.

Kobane Universitet

Efter atter et år, i september 2017, startede Kobane universitet med 45 studerende indenfor naturvidenskab (matematik, kemi og fysik), kunst og humaniora (kurdisk literatur og sprog).

Kobane Universitet er nyt og dårlig nok klart endnu. Dette er den foreløbige bygning. Således mangler fortsat opbygningen af et universitetsbibliotek. Men de håber snart på at kunne flytte ind i en nyopført hovedbygning, også fordi de betaler husleje i de lokaler, de nu råder over.

Det lave antal studerende skyldtes dels mangel på kvalificerede universitetslærere, men også, at mange potentielle studerende boede i mere fjerntliggende landsbyer, og at de hverken praktisk eller økonomisk havde mulighed for at studere. Også i Kobane by forsøger universitetet at få igangsat byggeri af kollegier.  I 2018 steg antallet af ansøgninger til 300, men på grund af mangel på kvalificerede lærere har man kun kunnet optage 120, med 90 indenfor naturvidenskab og 30 indenfor humaniora. Naturvidenskab er udvidet med biologi, mens humaniora er udvidet med arabisk literatur. Det sidste vil ske ved en afdeling af universitetet i byen Girê Spî/Tell Abyat 50 km øst for Kobane, også ved grænsen til Tyrkiet. En kvindelig studerende ved ved universitetet i Kobane, Amikim Mohammed,  har til nyhedsbureauet ANHA givet udtryk for sin glæde over at kunne starte på universitetet: ”Tidligere havde studenter store problemer med at kunne færdiggøre et universitetsstudium, fordi der ikke var noget universitet i vores by. Særligt pigerne har lidt voldsomt under de manglende muligheder og de vanskeligheder, de mødte”.

Rektor for Kobane Universitet, Kamal Basrawi

Universitetets rektor, Kamal Basrawi fortæller: ”Studierne består af studieplaner på både på arabisk og internationale sprog. De fleste studier vare 4 år, og hvert år er opdelt i to semestre. Vores evaluerings- og eksamenssystem er forskelligt fra det traditionelle. Faktisk foretrækker vi at evaluere studenterne gennem året snarere end på basis af en enkel afsluttende eksamen. Derfor har vi ingen eksaminer. Universitetet er, ligesom alle vores uddannelsestrin, frit og åbent for alle studerende. Vores formål er at uddanne. Uddannelse er ikke en forretning, det er et middel til at forme borgerne, til at bemyndige fremtidens borgere”.

Kobane universitet har samarbejde med nogle universiteter i Irakisk Kurdistan, men også i Ukraine, Libyen og Tyskland. ”Vi er et nyt universitet, så vi vil gerne have samarbejde med andre universiteter rundt omkring i verden. Vi lægger stor vægt på relationerne til andre udenlandske institutioner, vi værdsætter udveksling, og vi tror, at vi har meget at lære fra andres eksperimenter”.

Konsekvenserne af Tyrkiets invasion af Afrin

Med oprettelsen af Kobane Universitet var der blevet oprettet universiteter i alle de tre autonome kurdiske kantoner, som Rojava var bygget op af: Afrin og Kobane og Cezire.

Men i januar 2018 invaderede Tyrkiet Afrin kantonen, hvilket gjorde det umuligt at fortsætte undervisningen og gennemføre eksaminer ved Afrins universitet. En af de første, der blev arresteret af det tyrkiske militær, var dekanen for det humanistiske fakultet, der er professor i kurdisk litteratur. De fleste studerende fra Afrin måtte flygte til Shaba- kantonen sydøst for Afrin, hvor man fortsatte en nødundervisning, arrangeret af den nordsyriske uddannelseskomite, Democratic Society Education Committee (KPC—D). De havde dog meget begrænsede ressourcer, og måtte prioritere muligheden for, at folkeskole- og gymnasieelever kunne færdiggøre deres uddannelser. Det nye universitet i Qamishlo besluttede derfor, at alle studerende fra Afrin Universitet, der fulgte studier, der havde en parallel på Rojava universitetet i Qamishlo fik tilsagn om at kunne fortsætte dér og har samtidigt sikret kollegieværelser til dem. To tidligere lærere ved Afrin Universitet er endvidere blevet ansat ved det nye Universitet i Kobane.

Uddannelse er blevet en brik i den politiske kamp

Der er næppe nogen tvivl om, at udviklingen af de 3 universiteter har været forceret på grund af et meget stort ophobet behov for højnelse af uddannelsesniveauet især blandt kurderne på grund af de barrierer, der har knyttet sig til den sproglige og kulturelle undertrykkelse. Dertil kommer, at det har været svært at få tilstrækkeligt med kvalificerede lærerkræfter. Samtidigt har universiteterne i dag endnu ikke opnået en struktur, kvalitet og administration, der gør dem generelt sammenlignelige med mere etablerede videregående uddannelsesinstitutioner andre steder.

I dette uddannelsespolitiske forsøg på at trække sig selv op ved håret, er uddannelsesmulighederne samtidigt blevet en vigtig brik i den politiske kamp i Syrien: Syriske skoler modtager midler, incl. lærerlønninger, fra det syriske undervisningsministerieum  i Damaskus uanset om skolerne er beliggende i de områder, som Assad-regimet kontrollerer, eller om de er beliggende i oppositionskontrollerede områder – men vel at mærke under den forudsætning, at det syriske flag er hejst over skolen og at skolen overholder Den Syriske Arabiske Republiks læseplaner. Det betyder, at der har ligget et voldsomt pres på de syriske skoler uden for de Assad-kontrollerede områder for at overholde Assads læseplaner, først og fremmest for at sikre lærerlønningerne. Som led i opbygningen af Nordsyriens egen autonome administration indenfor det civile liv er der ikke desto mindre lagt meget store ressourcer i opbygningen af nye læseplaner, der garanterer den grundlæggende undervisning på modersmålet og desuden omfatter kendskab til en egen kultur og historie. De kurdiske læseplaner er nu realiseret på omkring 2200 skoler i Nordsyrien med et samlet elevantal på ca. 210 000 elever.

En kurdisk skole i Nordsyrien. Der bruges latinske bogstaver på kurdisk.

I 2018 har myndighederne endvidere slået ned på et dusin skoler, der har nægtet at indføre de nye læseplaner. Demokratiseringen af undervisningen er gennemført vel vidende, at der så heller ikke modtages statsstøtte for den nye og ændrede undervisning. Men mere alvorligt er det, at den manglende statslige akkreditering betyder, at eksamensbeviser fra disse skoler ikke anerkendes ved et videre uddannelsesforløb under den syriske stat. Det betyder, at en videregående uddannelse i Syrien efter afsluttet eksamen umiddelbart reelt kun kan foregå ved et af de to kurdisk-drevne universiteter i Qamishlo og Kobane.

 

Pres på de regeringskontrollerede skoler i Qamishlo og Hasakah

Det har især medført et voldsomt pres på skoler i Qamishlo og Hasakah, de to eneste byer i det nord- og østlige Syrien, hvor der fortsat er små enklaver af bymæssig bebyggelse behersket af den syriske regeringshær. Mange forældre i den nordøstligste del af Syrien foretrækker at indskrive deres børn ved de overfyldte statsdrevne skoler i Qamishlo og Hasakah, fordi de dermed håber at sikre børnene flere muligheder for en videregående uddannelse bagefter.

Ifølge 2017-statistik fra det syriske undervisningsministerium benytter omkring 400 af de ialt 2500 skoler i Nordøstsyrien fortsat de statslige læreplaner. Der er indskrevet lidt over 100 000 elever i skoler i regeringskontrollerede områder i og omkring Qamishlo og Hasakah. Disse skoler er generelt overfyldt. I klasseværelser til 40 elever er der over 80. Der mangler borde og stole, og mange kreative og musiske fag er strøget på grund af mangel på lokaler.

Som en 39-årig taxachauffør, Ezzedine Amin,  der henter og bringer sine børn til en regeringskontrolleret skole i Qamishlo, siger til Ekurd Daily: ”Vi er ikke imod at blive undervist på kurdisk, det vil vi gerne for vores børn. Men de eksamensbeviser, der udstedes af den autonome administration er ikke anderkendt andre steder. Så hvis mine børn har fået sådan et bevis, hvor kan de så tage hen?”.

En anden far til et barn, der har skiftet over til en af de regeringskontrollerede skoler, er også utilfreds med kvaliteten på grund af de overfyldte klasser, og siger: ”De to sider burde nå til enighed og ikke efterlade vores børn med denne usikre fremtid.”

Selv om de nordsyriske myndigheder længe har stillet sig parat til at indgå i forhandlinger med regeringen i Damaskus, også om skolepolitik, er der imidlertid tale om en ganske grundlæggende politisk konflikt mellem en autoritær og en demokratisk opfattelse af uddannelsespolitikken, der næppe lader sig løse isoleret, da den fundamentalt vedrører magten i i det syriske samfund. Assad fastholder kravet om at repræsentere den absolutte magt i Syrien, mens Nordsyriens Autonome Administration tværtimod ønsker at opbygge demokratiske strukturer, der kan udfordre denne magt. I den skolepolitiske situation i og omkring Qamishlo og Hasaka, kan det muligvis også spille ind, at et større opland omkring disse små Assad-kontrollerede byområder først indenfor de sidste to år er blevet fravristet Assads regeringshærs kontrol (se indlægget 15 november 2017: En rettelse til Syrienskortet – situationen omkring Qamishlo).

Adgangskrav til de nordsyriske universiteter

Problemerne med adgangskrav og akkreditering af uddannelser er velkendt for de nordsyriske universiteteter. Der har været mange hensyn at tage. Mamoud Mohammed, der underviser i datalogi, og samtidigt er pressetalsmand for universitetet fortæller: ”Det oprindelige formål for Rojava Universitet var at sikre højere undervisning for folk, der ikke tidligere havde adgang til det. Samtidigt havde vi et desperat behov for kvalificerede personer indenfor den regionale administration. Så vores behov var internt. Vi opfyldte vores samfunds behov. Der har været et stort uddannelsesbehov. ”

Adgangskravene til universitetet er imidlertid de samme, som der gælder i det eksisterende syriske uddannelsessystem. De går under navnet mufaddalah, og bruges i store dele af den arabiske verden: De studerende, der starter ved universiteterne kan vælge studieretning på grundlag af deres karakter ved studentereksamen, udtrykt gennem en enkel procentangivelse. Studerende med over 90% har adgang til naturvidenskab eller professionsuddannelser som medicin, tandlæge, ingeniør eller jura. De med lavere procent kan læse indenfor humaniora, f.eks. literatur. På Rojava universitet udstedes diplomer indenfor naturvidenskab og literatur. Der er ingen sikkerhed for, at de eksamensbeviser, der udstedes på universitetet vil blive godkendt, hverken indenfor eller udenfor Syrien – herunder af undervisningsministeriet i Danamskus.. Universitetet har endnu heller ikke modtaget nogen formel anerkendelse fra internationale akkrediteringsinstitutioner. ”Det er et problem, der har tårnet sig op foran os”, siger Massoud Mohammed, med henvisning til den risiko, der knytter sig til udstedelse af eksamensbeviser i tider med konflikter og politisk usikkerhed. Han trøster sig med, at sikkerhedssituationen i Qamishlo i det mindste er god: ”Der er ikke nogen reelle problemer”.

Administrative reformer er blevet sat i gang.

Universiteterne har imidlertid taget initiativ til især at få gjort noget ved både de undervisningspolitiske og de administrative udfordringer, der skal findes løsninger på, for at de fremtidige studerendes behov kan blive opfyldt.

I juli blev der holdt en fælles workshop på Rojava Universitet om ”Demokratiet og det frie universitet”. Her diskuterede man undervisningsmateriale og uddannelsessystemer for universiteter, akademier og skoler. Universitetslærerne diskuterede på livet løs, og understregede, at det er meget vigtigt at åbne universitetsafdelinger i Rojava trods de vanskelige betingelser, der skyldes uddannelsessystemet og manglen på uddannede lærere.

Det blev fremført at evalueringssystemet er det største problem for lærere i uddannelsessystemet i Rojava. ”Vi prøver at indføre diskussioner og en praktisk kultur i uddannelsessystemet. Vi prøver at fjerne eksaminerne i starten og midten af året”, fortalte lærere. ”Det syriske regime plejede at uddanne studerende  med et system baseret på udenadslære. Resultatet var, at der ikke blev sikret nogen fremgang, når de studerende så trådte ud i samfundet. Den sociale forståelse blev også begrænset. Det er afgørende at overvinde den situation for at sikre, at alle mennesker er i stand til at tage del i uddannelsessystemet og for at samfundet kan udvikle sig.”

Lærerne fremhævede, at det syriske regime fremmede et forhold mellem studenter og lærere baseret på frygt. ”Vi er nødt til at overvinde det frygtbaserede forhold mellem student og lærer. Der skal i stedet for udvikles et venskabeligt forhold baseret på gensidig respekt.”

Lærerne mente også, at der var brug for et etisk uddannelsessystem for at sikre udvikling og fremgang for det tænkende samfund.

De understregede også behovet for at inddrage den filosofi, der er udviklet af det kurdiske folks leder Abdullah Öcalan som en del af studenternes pensum.

Universitetsstrukturkonferencen i oktober 2018

På en to-dages konference i Qamishlo d. 19. og 20. oktober, tog man mere håndfast fat i problemerne. Her mødtes studerende og lærere fra universiteterne i Rojava, Kobane og Afrin med repræsentanter for den Demokratiske Autonome Administration (DAA), og en række andre deltagere, primært for at styrke samarbejdet mellem universiteterne og for at skabe fælles rammer for administrationen af universitetsuddannelserne. Sådanne rammer blev ratificeret på konferencen.

Universitetskonferencen med de tre symboler for universiteterne i Nordsyrien, der blev afholdt på Rojava Universitetet i Qamishlo d. 19-20 oktober 2018.

De nye administrative regler for universiteterne i Nordsyrien

Det nye administrative system for universiteterne tager sigte på at grundlægge en fri, organiseret student, der kan udføre sit arbejde i et frit og demokratisk liv, uden at stå overfor vanskeligheder, særligt i lyset af de omstændigheder, der gør sig gældende i Syrien og særligt i Nordsyrien.

Grundlaget for administrationen i den nye struktur på et universitet er universitetsrådet, der består af to studenterrepræsentanter, det fælles formandskab for fakulteterne og repræsentanter for institutterne, biblioteket/arkivet, regnskabsafdelingen, og rektoratet. De mødes en gang om måneden for at følge op på de beslutninger, der er taget på universitetets generalforsamling, som holdes hvert andet år, samt udarbejde forslag til universitetets koordineringsudvalg omkring løsning af opståede problemer, godkende årsplaner og vælge fagrådene.

Universitetets koordineringsudvalg mødes ugentligt og følger op på de mekanismer, der skal til for at gennemføåre de planer og beslutninger som universitetsrådet tager. Udvalget diskuterer de problemer, der knytter sig til uddannelsernes niveau og indhold og foreslår løsninger og procedurer, der kan hæve universitetets uddannelsesniveau. De nedsætter akademiske organer, der kan tilrettelægge interne kurser for administration, lærere og andet personale på universitetet. De organiserer tvær-fakultære relationer og godkender budgetforslag og sender dem til administrationen. Koordineringsudvalget organiserer videnskabelige konferencer, gæsteforelæsninger og forskellige universitetsaktiviteter.

Universitetets administration har hele det administrative ansvar. De følger op på de mekanismer, der er sat i værk for at gennemføre koordineringsudvalgets beslutninger, og sikrer, at de også bliver gennemført i de akademiske komiteer. Forslag til at starte nye afdelinger og fakulteter skal behandles i administrationen

Disse administrative organer er integreret i driften også af fakulteter og institutter.

Hvert universitet har også et akademisk udvalg sammensat af personer med  stor videnskabelig erfaring, der er ansvarlige for forberedelse, udvikling og løbende follow-up af pensum. Det driver uddannelsesforskning, og behandler ansøgninger fra studerende om  meritoverførsel mellem universiteterne.

Desuden nedsættes der på hvert universitet også et ”Follow-up” udvalg, der arbejder med analyser af de pensumforslag, evalueringssystemer og undervisningsmetoder, der udvikles blandt lærerne indenfor hvert fakultet.

Kilder:

Anonymous, 2018: “We to establish independent universities serving society”. ANHA 20. Juli 2018

Anonymous, 2018: Universities debate the future society in Rojava. ANF, 21. Juli 2018.

Anonymous, 2018: Students from Afrin to continue in Rojava University. ANF, 4. Sept. 2018.

Anonymous, 2018: 330 students have applied to rojava University to date. ANHA, 04 Oct. 2018

Anonymous, 2018: Eldar Khalil: Democratic nation is basis for education in rojava. ANHA, 19. Oct. 2018

Anonymous, 2018: Universities conference’s 1st day concluded with participation of international universities’ researchers and professors. ANHA, 19. Oct. 2018.

Anonymous, 2018, 1st conference’s final statement of AA universities in North, east Syria. ANHA, 20. Oct. 2018

Anonymous, 2018: Final declaration of the Conference of Rojava universities. ANF, 21. Oct. 2018

Anonymous, 2018: Academic delegation from Rojava visited South Kurdistan, ANF, 23. Oct. 2018

Anonymous, 2018: North, east Syria’s universities improved educational process. ANHA, 23. Oct. 2018

Anonymous, 2018: Saladin rector: We are ready to help universities in Rojava. ANF, 24. Oct. 2018

Anonymous, 2018: Kobane University, a year on. ANF, 26. Oct. 2018.

Anonymous, 2018: Syrian parents spurn Kurdish schools over university fears. Ekurd Daily, 27. Oct. 2018

Anonymous, 2018: HDP presented Higher Education report. ANF, 6. Nov. 2018

Fox, Edward, 2018: A new university, born in the chaos of war. Al-Fanar media. 22 aug. 2018

Madosa, Beritan and Harani, Heivdar, 2018: Afrin University students continuing their studies at Rojava’s University. ANHA, 29. Juni 2018.

Nabi, Stêra, 2018: Biology department opens at Kobanî University. ANHA, 12. nov. 2018

Wikipedia, 2018: Mesopotamian Social Sciences Academy. https://en.wikipedia.org/wiki/Mesopotamian_Social_Sciences_Academy .  20. nov. 2018

Wikipedia: University of Afrin. https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Afrin . 20. nov. 2018